gutenberg-editor-1024x513

Nên hay không nên sử dụng Gutenberg để làm trình soạn thảo trong WordPress?

Phiên bản WordPress 5.0 ra mắt kéo theo đó là thay đổi về trình soạn thảo mới điều đó đặt ra câu hỏi nên hay không nên sử dụng trình soạn thảo mới. Nếu bạn sử dụng WordPress , điều quan trọng là phải biết về  trình soạn thảo Gutenberg . Với việc phát hành WordPress 5.0 , tất cả các trang […]

Continue Reading