Lỗi kết nối tới cơ sở dữ liệu wordpress và cách fix

Kiến thức hosting Tin tức

1. Lỗi kết nối tới cơ sở dữ liệu wordpress là gì?

Lỗi kết nối tới cơ sở dữ liệu WordPress xảy ra khi WordPress không thể kết nối thành công với cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB. Điều này có thể làm cho trang web của bạn không thể hoạt động đúng cách và hiển thị thông báo lỗi “Error establishing a database connection” hoặc tương tự.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi kết nối tới cơ sở dữ liệu wordpress?

Một số nguyên nhân dẫn đến lỗi này có thể kể đến như:

  • Thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu không chính xác.  
  • Tham nhũng cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu WordPress MySQL chứa rất nhiều  thông tin. Nếu bất kỳ phần nào bị xóa hoặc bị hỏng, kết quả có thể là dẫn đến lỗi.
  • Tệp lõi WordPress bị hỏng. Tương tự, tham nhũng có thể xảy ra trong các tệp WordPress cốt lõi tạo nên trang web của bạn. Mặc dù các tệp này nằm ngoài cơ sở dữ liệu nhưng đôi khi chúng có thể dẫn đến cùng một lỗi.
  • Sự cố với máy chủ web hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ.  Nếu có vấn đề phát sinh với máy chủ hoặc máy chủ của bạn (nếu bạn tự lưu trữ) và WordPress không thể truy cập nó để truy vấn cơ sở dữ liệu, nó sẽ đưa ra lỗi này. Những sự cố này có thể bao gồm mất điện, mất dữ liệu và lỗi phần cứng.

3. Cách fix lỗi kết nối tới cơ sở dữ liệu wordpress và cách fix?

Cách 1: Kiểm tra thông tin xác thực cơ sở dữ liệu WordPress

Nhấp chuột phải vào tệp wp-config.php và chọn trình chỉnh sửa mã :

Sau khi bạn mở tệp wp-config.php , hãy thêm dòng sau vào cuối tệp:

define(‘WP_ALLOW_REPAIR’, true);

Điều hướng đến:

yourwebsite.com/wp-admin/maint/repair.php

(Thay thế “yourwebsite.com” bằng URL thực của bạn)

Chọn “ Repair and Optomize database” 
Cách 2: Kiểm tra thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu trong wp-config

Mở WP-config lên – Đây là tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng cơ sở dữ liệu, mật khẩu cơ sở dữ liệu và máy chủ cơ sở dữ liệu 

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //

/** The name of the database for WordPress */

define( ‘DB_NAME’, ‘database_name_here’ );

/** MySQL database username */

define( ‘DB_USER’, ‘username_here’ );

/** MySQL database password */

define( ‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’ );

/** MySQL hostname */

define( ‘DB_HOST’, ‘localhost’ );

Với những thông tin này, hãy thử đăng nhập lại để xử lý dữ liệu xem đã chính xác chưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *