Xử lý lỗi: Allowed memory size exhausted

Kiến thức hosting Tin tức

Nếu bạn đang gặp phải hiện tượng màn hình trắng trên trang web của mình hoặc không liên tục diễn ra ở  các trang khác nhau.  Thì các bạn có thể Fix theo cách bên dưới của bài viết mình?

1. Sửa đổi wp-config.php của bạn

 • Sử dụng chương trình ftp của bạn và điều hướng đến thư mục gốc WordPress.
 • Tìm wp-config.php của bạn và tải một bản sao xuống máy tính của bạn làm bản sao lưu.
 • Mở wp-config.php bằng trình soạn thảo văn bản hoặc trình soạn thảo.
 • Chèn đoạn mã sau vào cuối tệp:
define('WP_MEMORY_LIMIT', '3000M');

2. Sửa tệp php.ini?

 • Sử dụng chương trình FTP của bạn , điều hướng đến máy chủ lưu trữ của bạn và tìm tệp php.ini .
 • Tải xuống và giữ một bản sao lưu.
 • Mở nó bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản
 • Tìm đoạn dưới đây:  memory_limit
 • Thay đổi giá trị thành con số cao hơn ví dụ: memory_limit = 3000M
 • Lưu và tải lại php.ini của bạn vào cài đặt WordPress

3.  Sử dụng tệp htaccess

 • Sử dụng chương trình FTP  để truy cập cài đặt WordPress của bạn.
 • Đi tới thư mục gốc, đó là thư mục mà bạn có thể tìm thấy tệp wp-config.php nơi đó tệp tin  .htaccess cũng hay ở đấy
 • Tải xuống một bản sao của nó vào máy tính của bạn để lưu làm bản sao lưu.
 • Mở nó và thêm phần sau vào một dòng mới ở cuối tệp.
  php_value memory_limit 300
  
 • Lưu các thay đổi của bạn và ghi đè lên tệp .htaccess trên máy chủ của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *