Góc kĩ thuật - Cấu hình máy chủ ảo

Góc kĩ thuật – Cấu hình máy chủ ảo

MÁY CHỦ VPS

 

1. Thêm một máy chủ ảo

 

Để thêm một máy chủ ảo, trước khi bắt đầu:

 • Tạo và xác định cấu hình mà bạn cần để tạo một máy chủ ảo.
 • Tạo một người nghe HTTP.
 • Xác định (các) máy chủ lưu trữ cho máy chủ ảo mới.

1. Chọn cấu hình bạn sẽ cần thêm một máy chủ ảo. Bạn có thể chọn cấu hình từ danh sách cấu hình hiển thị trong tab Cấu hình.

2. Nhấp vào tab Virtual Servers> New.

Một trang hướng dẫn bật lên sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình cấu hình Virtual Server.

3.Từ trang trình hướng dẫn, thực hiện các tác vụ sau:

 • Nhập thông tin máy chủ ảo mới:
 • Nhập tên để xác định máy chủ ảo mới. Tên có thể là chữ số và cũng có thể bao gồm dấu chấm (.), Dấu gạch ngang (-) và gạch dưới (_).
 • (Tùy chọn) Nhập danh sách các máy chủ sẽ được thêm vào máy chủ ảo mới.
 • (Tùy chọn) Nhập tài liệu gốc cho máy chủ ảo.
 • Chọn một trình HTTP cho máy chủ ảo vừa được định cấu hình.

Chọn một trình HTTP cho máy chủ ảo vừa được định cấu hình. Bạn có thể chọn một HTTP hiện có hoặc tạo một HTTP mới.

4. Trang tóm tắt xuất hiện. Để thay đổi cấu hình, hãy trở lại các trang trước bằng cách nhấp vào Trước . Nhấp vào Kết thúc để hoàn tất quá trình cấu hình máy chủ ảo mới.

5. Trang Kết quả xuất hiện. Nếu bạn thấy bất kỳ lỗi nào, hãy cấu hình lại máy chủ ảo bằng cách quay lại các trang trước trong trình hướng dẫn.

 

2. Cấu hình máy chủ ảo

 

Để cấu hình các thiết lập chung của máy chủ ảo, thực hiện các tác vụ sau:

1. Chọn cấu hình từ danh sách cấu hình. Nhấp vào tab Cấu hình để có danh sách các cấu hình khả dụng.

2. Chọn máy chủ ảo từ danh sách server ảo. Nhấp vào tab Máy chủ Ảo để có được các máy chủ ảo có sẵn cho cấu hình được chọn.

3. Nhấn vào tab “General. Định cấu hình các cài đặt sau.

 • Document Root – Đường dẫn gốc của tài liệu cho máy chủ ảo, nơi dữ liệu của máy chủ ảo sẽ được lưu trữ.
 • Điều này bao gồm các thư mục ứng dụng web đã bung và các tệp nhật ký.
 • Máy chủ – Bạn có thể nhập nhiều máy chủ URL, được phân tách bằng dấu phẩy.

3. Sao chép một máy chủ ảo

 

1. Chọn cấu hình từ danh sách cấu hình. Nhấp vào tab Cấu hình để có danh sách các cấu hình khả dụng.

2. Chọn máy chủ ảo từ danh sách server ảo. Nhấp vào tab Máy chủ Ảo để có được các máy chủ ảo hiện có cho cấu hình đã chọn.

3. Nhấp, Sao chép và cung cấp tên cho máy chủ ảo mới.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *