Sử dụng thẻ META để chặn bot lập chỉ mục trang web

Kiến thức hosting

Bạn có thể sử dụng thẻ <META> cụ thể để yêu cầu robot công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục nội dung của một trang web cụ thể.

1. Viết thẻ META ROBOTS

Giống như các thẻ <META> khác được sử dụng trong HTML, chúng phải được đặt trong phần HEAD của mã HTML giống như trong ví dụ trên. 

<META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOINDEX, FOLLOW”>

Vì vậy, hãy chia nhỏ ví dụ trên hơn nữa.

  • Thuộc tính “ NAME ” sẽ luôn là “ ROBOTS “. 
  • Thuộc tính “ NỘI DUNG ” có thể có bốn giá trị khác nhau: “INDEX”, “NOINDEX”, “FOLLOW”, “NOFOLLOW”

Cho phép nhiều giá trị được phân tách bằng dấu phẩy nhưng chỉ một số kết hợp nhất định mới có ý nghĩa. Nếu không có thẻ <META> cho ROBOTS thì mặc định là “INDEX, FOLLOW” nên không cần chỉ định điều đó. Bạn có thể có những điều sau đây:

<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, FOLLOW"> <META NAME="ROBOTS" CONTENT="INDEX, NOFOLLOW"> <META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">

>>> Xem thêm: Cách ngăn công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang web của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *